DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU (Tính đến tháng 03/2021)

STT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Vị trí công tác
1 Nguyễn Hồng Hải Thạc sĩ Báo chí Hiệu trưởng
2 Cao Văn Trực Thạc sĩ Tin học Phó Hiệu trưởng
3 Đào Lê Thảo Nguyên Thạc sĩ Công nghệ thông tin Phó trưởng phòng 
4 Hồ Lê Hoàng Vũ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Trưởng khoa
5 Lê Quang Cường Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phó trưởng phòng 
6 Nguyễn Thị Diễm Phương Thạc sĩ Báo chí Trưởng phòng
7 Nguyễn Thị Mai Thu Thạc sĩ Quản lý giáo dục Phó trưởng Khoa phụ trách khoa
8 Phạm Đức Minh Thạc sĩ Giáo dục học Phó trưởng khoa
9 Phạm Hồ Nam Phương Thạc sĩ Công nghệ thông tin Phó trưởng phòng 
10 Phan Thị Thu Hiền Thạc sĩ Kinh tế chính trị Trưởng khoa
11 Châu Nghĩa Cường Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giảng viên
12 Đặng Thị Thùy Dung Thạc sĩ Văn học Giảng viên
13 Đào Thị Thắm Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Giảng viên
14 Đỗ Thị Thương Cử nhân Hóa học Giảng viên
15 Đoàn Thị Thoa Thạc sĩ Văn hóa học Giảng viên
16 Hoàng Thị Minh Cử nhân Vật lý Giảng viên
17 Hoàng Văn Chương Thạc sĩ Giáo dục thể chất Chuyên viên
18 Hoàng Văn Công Kỹ sư Tin học ứng dụng Giảng viên
19 Lại Thế Vĩnh Thạc sĩ Triết học Giảng viên
20 Lại Thị Hồng Vân Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn Giảng viên
21 Lê Thị Hồng Ngọc Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Giảng viên
22 Ngô Thị Hồng Minh Thạc sĩ Báo chí Giảng viên
23 Ngô Thị Hương Giang Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giảng viên
24 Nguyễn Duy Đắc Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
25 Nguyễn Lâm Viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
26 Nguyễn Ngọc Thanh Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
27 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Khoa học máy tính Giảng viên
28 Nguyễn Thị Phước Thạc sĩ Báo chí Giảng viên
29 Phạm Tuyết Trang Thạc sĩ Công nghệ thông tin Giảng viên
30 Phan Thị Tuyết Hương Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
31 Trần Thị Bảo Khanh Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng Giảng viên
32 Trần Vinh Quang Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử  Giảng viên
33 Trịnh Bích Thúy Cử nhân Báo chí Giảng viên
34 Trương Quang Đức Thạc sĩ Kinh tế chính trị Chuyên viên
35 Trương Thị Hoài Hương Thạc sĩ Báo chí Giảng viên