Thông báo bảng điểm chấm thi phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở hk2 năm học 2017-2018
16:03 | 12/06/2018
Thông báo bảng điểm chấm thi phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở hk2 năm học 2017-2018
Bảng điểm phúc khảo thi KTHP, hk I, 2017 - 2018
10:02 | 19/03/2018
Bảng điểm phúc khảo thi KTHP, hk I, 2017 - 2018
Bảng điểm chấm thi phúc khảo bài thi KTHP, HK II, 2016 - 2017
11:00 | 22/08/2017
Bảng điểm chấm thi phúc khảo bài thi KTHP, HK II, 2016 - 2017
Bảng điểm phúc khảo bài thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 12,14,15 hệ TCCN, 2016 - 2017
17:04 | 03/07/2017
Bảng điểm phúc khảo bài thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 12,14,15 hệ TCCN, 2016 - 2017
Bảng điểm phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở, 2016 - 2017
09:28 | 09/06/2017
Bảng điểm phúc khảo báo cáo thực tập tại cơ sở, 2016 - 2017
Bảng điểm chấm thi phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 (môn Những NLCB của CNML)
10:29 | 24/03/2017
Bảng điểm chấm thi phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 (môn Những NLCB của CNML- sinh viên Dương Thành Tài lớp 16CĐBC2)
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting