Biểu mẫu

- Thực tập Tại trường:

     + Ngành Báo chí (Tải về)

      + Ngành Truyền thông đa phương tiện (Tải về)

      + Ngành Quan hệ công chúng (Tải về)

- Thực tập tại cơ sở :

     + Giấy giới thiệu (Tải về)

     + Phiếu đăng ký thực tập (Tải về)

- Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Trường

      + Ngành Báo chí (Tải về)

      + Ngành Truyền thông đa phương tiện (Tải về)

      + Ngành Quan hệ công chúng (Tải về)

- Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cơ sở

      + Ngành Báo chí (Tải về)

      + Ngành Truyền thông đa phương tiện (Tải về)

      + Ngành Quan hệ công chúng (Tải về)